Tuplatiimi

Tuplatiimi on Innotiimi Oy:n kehittämä menetelmä ja rekisteröimä tavaramerkki. Menetelmänä se soveltuu esimerkiksi yhdistyksen toiminnan analysointiin, uuden ideoimiseen ja päätöksentekoon. Se on osallistava ryhmätyömenetelmä, jonka avulla pyritään ratkaisemaan yhteisiä ongelmia ja haasteita.
Sopiva osallistujamäärä on 8-12 henkilöä.Tuplatiimi jakautuu kolmeen päävaiheeseen:
  1.  Analyysi
    • kartoitetaan ongelmat ja haasteet ja luodaan yhteinen näkemys käsiteltävästä aiheesta
  2. Ideointi
    • mietitään ideoita, joilla ongelmat voitaisiin poistaa tai ratkaista
  3. Ratkaisu
    • sovitaan toimenpiteet, joilla valitut ideat käytännössä toteutetaan

Lisäksi jokainen näistä kolmesta vaiheesta jakautuu seuraaviin osavaiheesiin:
• Oma näkemys
• Parin näkemys
• Esittely
• Ristiinarviointi
• Aiheiden ryhmittely

Ensin jokainen kirjaa omat henkilökohtaiset näkemyksensä tai ideansa paperille. Tämän jälkeen jakaudutaan pareihin. Parit käyvät keskustelua ja perustelevat omia näkemyksiään ja ideoitaan. Lopulta he luovat yhteisen näkemyksen asiasta, joka kirjataan ylös ja tuodaan seinälle kaikkien nähtäväksi.
Nyt parit esittelevät työnsä tulokset vuorotellen. Tämän jälkeen ristiinarvioinnilla etsitään parhaat tulokset. Parhaat pääsevät jatkoon ja heikot karsiutuvat. Lopulta parhaiksi arvioidut näkemykset ryhmitellään aihealueittain ja niistä valitaan tärkeimmät. Tämä tehdään yleensä äänestämällä niin, että jokainen merkitsee esimerkiksi plus-merkin tärkeämpinä pitämiinsä asioihin. Eniten ääniä saaneet asiat otetaan jatkokäsittelyyn.

Tärkeimmiksi valittujen asioiden toteuttamiseksi on hyvä laatia kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmassa kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat: tavoite, resurssit, tehtäväjako ja aikataulu.

Tarvikkeet: kyniä, papereita ja fläppipaperia

Soveltuu:
• yhdistyksen toiminnan analysointiin
• ideointiin
• päätöksentekoon
• ongelmanratkaisuun

Lähteet:
Boman, M ym. 2007. Järjestöopas. MTK julkaisuja. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu