Suomen ilmastopolitiikka

Suomi on vahvistanut sekä kansainvälisen ilmastosopimuksen että Kioton pöytäkirjan, jotka luovat puitteet kansalliselle ilmastopolitiikalle. Kansallisella tasolla on laadittu mm. oma energia- ja ilmastostrategia, energia- ja ilmastotiekartta 2050, ilmastolaki sekä sopeutumis­suunnitelma. Nykyisellä ilmasto- ja energiapolitiikallaan Suomi pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta energian loppukulutuksesta, parantamaan energiatehokkuutta ja edistämään ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Lähde: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Ilmasto-opas.fi.

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on vähähiilinen tai hiilineutraali yhteiskunta, mikä edellyttää vuoteen 2050 mennessä kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Keinoja ja toimenpiteitä päästövähennyksien saavuttamiseksi on linjattu energia- ja ilmastostrategiassa vuodelta 2008 (päivitetty v. 2013). Pitkän tähtäimen energia- ja ilmastotiekartta 2050 laadittiin vuonna 2014 tukemaan kasvihuonepäästöihin liittyviä tavoitteita. Tiekartassa käsitellään erityisesti energian tuotantoa ja energiajärjestelmää, energian kulutusta ja muita sektoreita sekä poikkileikkaavia toimia.

Kesäkuussa 2015 voimaan astunut ilmastolaki tavoittelee tehostaa ja selkeyttää viranomaistoiminnan tehostamista ja selkeyttämistä sekä  suunnittelu- ja seurantajärjestelmän luomista ohjaamaan hallinnon toimintaa päästökaupan ulkopuolisten päästöjen vähentämiseksi. Ilmastolaki pyrkii myös vahvistamaan eduskunnan ja yleisön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kansallisen ilmastopolitiikan suunnitteluun.

Sopeutumissuunnitelmaan on koottu toimenpidelinjauksia eri toimialoille. Niiden avulla parannetaan valmiuksia ennakoida ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista. Suunnitelman keskiössä on ilmastonmuutokseen sopeutumisen sisällyttäminen toimialojen tavanomaiseen suunnitteluun, toimeenpanoon ja kehittämiseen.

Lähteet ja lisätietoa:
Ympäristöministeriö

Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö

ilmasto-opas.fi

Tietopaketin kokoamiseen on käytetty ulkoministeriön EU-tukea.