Belbinin tiimiroolit

Belbinin tiimiroolit

“Toimiva ryhmä syntyy erilaisista ihmisistä”

Ihmisillä on hyvin erilaisia tapoja ja tyylejä toimia ryhmissä. Jokaisella tyylillä on myös vahvuutensa ja heikkoutensa.
Hyvin toimiva ryhmä koostuukin usein erilaisista ihmisistä. Yksin ei myöskään tarvitse taitaa kaikkea, kun kokoaa ympärilleen oikean joukon ihmisiä.

Amerikkalaisen Meredith Belbinin mukaan tiimiroolit voidaan jakaa yhdeksään erilaiseen tyyppiin. Tyypit ilmentävät ihmisille ominaisia tapoja toimia ryhmässä.

Omaksutut roolit eivät kuitenkaan ole pysyviä vaan jokainen yleensä ilmentää paria, kolmea roolia, jotka vaihtelevat tilanteen ja ryhmän mukaan.

Belbinin tiimiroolit (Meredith Belbin; The Teamroles at Work, 1993)

  • Keksijä: Mietiskelijä, omaperäinen, epäkäytännöllinen
  • Tiedustelija: Uuden etsijä ja kokeilija, utelias, neuvottelukykyinen,
  • Takoja: Vauhdittaja, esteiden raivaaja, voimakastahtoinen, dynaaminen, viivytyksissä kireä, kärsimätön
  • Tekijä: Organisoija, toteuttaja, käytännöllinen, ahkera, perinteisiin pitäytyvä
  • Viimeistelijä: Yksityiskohtien varmistaja, tunnollinen, sitkeä, toisinaan turhantarkka
  • Arvioija: Ongelmien analysoija, kriittinen, puolueeton, liiankin varovainen
  • Diplomaatti: Sovittelija, hengen luoja, herkkä, sosiaalinen, ei kovin päättäväinen
  • Kokooja: Resurssien kokoaja ja valvoja, itsevarma, rauhallinen, ei erinomaisen luova
  • Asiantuntija: Määrätietoinen, omistautunut, omaa harvinaislaatuista tietoa ja taitoa, kapea-alainen, välittää vain omasta alastaan

Rooliteorian hyödyntäminen 
Toimiva tiimi koostuu mahdollisimman erilaisista tiimityypeistä, sillä tällöin ryhmässä säilyy tasapaino. Liian monta keksijää on nopeasti umpikujassa, kun ideoita on paljon, mutta mitään ei saada aikaiseksi. Kun keksijän rinnalle otetaan tekijä ja diplomaatti, saadaan jo aikaiseksi huomattavasti toimivampi ryhmä.
Rooliteoriaa kannattaakin hyödyntää tapahtumien suunnittelun ja järjestämisen yhteydessä. Tunnistamalla erilaisia tiimirooleja onnistut kokoamaan toimivia ryhmiä, jakamaan vastuuta tasaisemmin sekä löydät helpommin jokaiselle mielekästä tekemistä. Tällöin yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy ja hyvä henki ryhmässä kasvaa!

Mitä hyötyä tiimirooliteoriasta?
1. Vastuunjako kannattaa
2. Selkeä vastuunjako sitouttaa, luo yhteenkuuluvuutta ja hyvää henkeä.
3. Itseä kiinnostavat tehtävät innostavat yksilöitä.