Monikulttuurisuus

“Voima piilee erilaisuudessa, ei samanlaisuudessa.”
Stephen Covey


Suomesta tulee vuosi vuodelta entistä monikulttuurisempi maa. Näin ollen jokaisen on opittava elämään yhteiskunnassa, jossa erilaiset ja erinäköiset ihmiset kohtaavat ja vaikuttavat.Erilaisten kulttuurien kohtaaminen ei aina kuitenkaan suju ongelmitta. Omasta elämäntavasta poikkeava kulttuuri saattaa tuntua vieraalta ja jopa pelottavalta. Monikulttuurisuus voidaan kuitenkin nähdä suurena voimavarana. Tutustumalla ja yhdessä toimimalla voimme oppia paljon uutta ja mielenkiintoista. Saatamme myös huomata, kuinka ennakkokäsitykset, puolin ja toisin, ohjaavat ajatteluamme. Omien asenteiden ja ennakkoluulojen pohtiminen onkin avainasemassa erilaisuuden hyväksymisessä.

On tärkeää, että maahanmuuttajat kotoutuvat uudelle kotiseudulleen ja pääsevät osaksi yhteisöä. Tämä vaatii sopeutumista sekä valtaväestöltä että maahanmuuttajilta.

Ryhmän vetäjänä olet monelle tärkeä esimerkki. Omalla toiminnallasi voit edesauttaa erilaisten kulttuurien kohtaamista. Keskustelkaa avoimesti puolin ja toisin ilmenevistä ennakkoluuloista ja miettikää, miten erilaiset kulttuurit voisivat elää yhdessä rinta rinnan. Yhtä lailla järjestää voi vaikkapa kokkauskurssin, jossa perehdytään ruoan kautta erilaisiin kylässä vaikuttaviin kulttuureihin. Tärkeintä on oppia tuntemaan erilaisia ihmisiä sekä pohtia omia ennakkokäsityksiään. Oletko koskaan esimerkiksi miettinyt, miten itse kohtaat vieraan kulttuurin?

Kurkkaa menetelmäpankistamme vinkkejä kohtaamisiin:

Koto-kortit uusien ihmisten kohtaamiseen

Käsikirja koto-korttien käyttämisen tueksi

Vinkkejä ja ideoita monikulttuuriseen toimintaan

Reseptejä monikulttuuriseen ruokailtaan

Erilaisia tapoja kohdata vieras kulttuuri:

Naiivi kohtaaminen

Naiivi kohtaamistapa jaetaan etnosentriseen ja etnoromanttiseen suhtautumistapaan Etnosentrismistä puhutaan silloin, kun ihminen ihannoi yli kaiken omaa kulttuuriaan. Tällöin oman kulttuurin tavat, arvot ja uskomukset ovat oikeita ja muiden kummallisia ja jopa vääriä. Äärimuodossaan etnosentrinen suhtautumistapa johtaakin vihamieliseen rasismiin.

Etnoromanttinen suhtautumistapa puolestaan ihannoi muita kulttuureita. Ne koetaan romanttisiksi ja eksoottisiksi, kun taas oma kulttuuri näyttäytyy tylsänä.

Etnosentrinen ja etnoromanttinen lähestymistapa ovat seurausta oman ajattelun reflektoimattomuudesta. Toisin sanoen ei kyetä arvioimaan omia uskomuksia ja ennakkoluuloja tai niiden lähtökohtia.

Kulttuurispesifi kohtaaminen

Kulttuurispesifi kohtaaminen lähtee kulttuurin lähestymisestä sisältäpäin. Jokainen kulttuuri nähdään omana kokonaisuutenaan ja niiden tapoja ja arvoja tarkastellaan kultuurin omassa asiayhteydessä. Tällöin kulttuurin omien edustajien näkemykset ja tulkinnat kulttuuristaan nousevat avainasemaan.

Kulttuurispesifi suhtautumistapa voi auttaa erilaisten kulttuurillisten piirteiden havaitsemisessa sekä niiden merkitysten jäsentämisessä. Äärimuodossaan se voi kuitenkin johtaa näkemykseen, jonka mukaan jotakin kulttuuria voi ymmärtää vain siihen kasvaneena. Tieto ja uskomukset tulevat suhteelliseksi eli ne nähdään pätevinä vain omassa kulttuurissaan.

Objektiivinen kohtaaminen

Objektiivisessa suhtautumistavassa ymmärretään, että ihminen on kaikkialla perimmiltään samanlainen ja joutuu kulttuurieroista huolimatta vastaamaan samankaltaisiin ihmiselämän ongelmiin. Kulttuureja voidaan tarkastella ja verrata luomalla yleispäteviä luokituksia tavoista ja uskomuksista.

Objektiivinen suhtautumistapa auttaa ymmärtämään sekä jäsentämään erilaisia kulttuureita sekä edistää myös keskustelua ja vuorovaikutusta eri kulttuurien edustajien kesken.

Kriittinen kohtaaminen ja dialogi

Kriittinen kohtaaminen ja dialoginen suhtautumistapa edellyttävät kaikkien edellä mainittujen suhtautumistapojen läpikäymistä ja ylittämistä. Dialogilla tarkoitetaan avointa vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet ovat tasavertaisessa asemassa. Kriittinen suhtautumistapa edellyttääkin itsensä ja toisten kohtaamista erilaisen ja joskus jopa vaikeasti hyväksyttävän edessä.

Lähteet:

AHAA!Avaimia monikulttuuriseen kohtaamiseen     https://www.ahaa-avaimia.fi/neliapila/ayv.html