Kouluttautuminen

Tärkeä osa kylätoimintaa ovat myös kouluttaminen ja kouluttautuminen. Koulutuksia voidaan ja myös kannattaa järjestää kylätoiminnan kehittämiseksi. Kun kyläläiset saavat tietoa ja välineitä esimerkiksi kyläyhdistyksen talouden hoitamisesta, ovat he myös innokkaampia ottamaan luottamustoimia vastaan sekä yleensä toimimaan kyläyhdistyksessä. Koulutuksia suunniteltaessa kannattaa aina kartoittaa mahdolliset sponsorit ja yhteistyötahot. Esimerkiksi Maaseudun Sivistysliitolta on mahdollista hakea tuntitukea jäsenjärjestöjen opintotoimintaan.

Kyläyhdistys kouluttajana
•    koulutuksen järjestäminen (jatkuvaa opintoryhmissä; päivittämistä luennoilla ja uusien asioiden tuottamista kursseilla)
•    koulutus suunnitellaan yhdessä kylän ihmisten tai naapurikylien kanssa ja yhteisistä tarpeista
•    Tuntituet ja muiden mahdollisten sponsoreiden etsiminen
•    koulutustapahtuman suunnittelun opas (mitä tehdään etukäteen, kurssin aikana ja päätyttyä, paikan valinta ja järjestelyt, milloin lähetetään kutsut, miten otetaan yhteyttä tiedotusvälineisiin)

Miksi osallistua?
•    kylällä järjestettäviin koulutuksiin osallistutaan aktiivisesti, sillä ne ovat osa yhteisöllisyystä sekä palkitsevaa niin osallistujille kuin järjestäjillekin
•    muiden järjestämään koulutukseen osallistuminen lisää kumppanuuksia, antaa uusia ideoita (mallintaminen, parastaminen)
•    oma käsitys monipuolistuu
•    mukana olemisen kokemus

Yhteistoiminnallinen ja vertaisoppiminen
•    tiedon ja kokemuksen jakaminen; henkilökohtaisen koetun luovuttamista toisen käyttöön
•    vastavuoroisuus tuo vertaisen tuen
•    emotionaalinen, sosiaalinen ja dynaaminen prosessi, joka tuo näkyviin kokemusten ääripäitä
•    luo vaihtoehtoja ja vivahteita asioihin
•    luo suhteellisuutta
•    kolmas näkökulma
•    yhteinen näkökulma
•    peili omaan ajatteluun ja kokemuksiin; omien tulkintojen muuttamista
•    oppimiskumppanuus on vastavuoroista, keskustelevaa, kokemusten vertailua ja vaihtoa
•    moniääninen todellisuus rakentuu