Kylien yritystoiminta

Kylällä olevat yritykset tuottavat myös oman kylän asukkaille palveluja ja pitävät kylän ikä- ja osaamisrakenteen monipuolisena. Samalla kylän tunnettavuus ja houkuttelevuus lisääntyvät. Kyläläisillä voi olla myös yhteisiä yrityksiä, jotka voivat olla osuuskunta-, osakeyhtiö- tai yhtymämuotoisia.
Silloin kun yritys ottaa palvelukseensa myös vajaakuntoisia, voi se ilmoittautua sosiaaliseksi yritykseksi. Kyläyhdistyskin voi olla tällainen yritys.

Osuuskunta
Osuuskunnalla tarkoitetaan yhteisöä, jonka jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoitus on harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tueksi. Tämä tapahtuu siten, että jäsenet käyttävät osuuskunnan tai sen tytäryhtiön tarjoamia palveluita hyväkseen. Osuuskunta myy myös jäsentensä palveluja ulkopuolelle. Osuuskunnan tarkoituksena voi myös olla aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. Tarkoituksena ei ole täten jakaa voittoa jäsenilleen.
Osuuskunta on aina velvollinen tekemään perusilmoituksen kaupparekisteriin. Perusilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden aikana perustamiskirjan allekirjoittamisesta tai perustaminen raukeaa.

Lisätietoja osuuskunnasta ja sen perustamisesta löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Osakeyhtiö
Osakeyhtiöllä tarkoitetaan yhtiömuotoa, jonka peruspääoma kerätään osakkeenomistajien varallisuuspanoksista eli osakkeista. Osakemaksun suoritusvelvollisuuden lisäksi osakkaat eivät ole vastuussa yhtiön veloista. Tämän järjestelyn etu on siinä, että useiden henkilöiden sijoittamista pienistä varallisuuseristä voidaan koota suuria pääomamääriä, jotka mahdollistavat suurtenkin yritysten toteuttamisen.

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen tai juridinen henkilö. Vähintään yksistä perustajista tulee olla asuinpaikka (tai yrityksellä kotipaikka) Euroopan talousalueella. Osakeyhtiö syntyy kaupparekisteriin merkitsemällä. Perustamishetkellä osakeyhtiöllä tulee olla pääomaa vähintään 2500 euroa ja se tulee maksaa yhtiölle kokonaan ennen kaupparekisteriin ilmoittamista. Osakeyhtiö tulee ilmoittaa kauppareikisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.

Sosiaalinen yritys
Sosiaaliset yritykset toimivat samoilla markkinoilla ja toimialoilla, samoja ehtoja noudattaen, kuin muutkin yritykset. Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä 30 prosenttia on kuitenkin oltava vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia sekä pitkäaikaistyöttömiä. Vähintään yhden työntekijän on oltava vajaakuntoinen. Sosiaalinen yritys on merkitty kaupparekisteriin ja voi olla yritysmuodoltaan osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai osuuskunta. Sosiaalisten yritysten rekisteriin voidaan merkitä myös yhdistys tai säätiö.

Sosiaalinen yritys toimii kuten mikä tahansa muu yritys, lukuunottamatta sen harjoittamaa vajaakuntoisten ja pitkäaikastyöttömien henkilöiden työllistämistoimintaa ja siihen liittyviä tukitoimia. Sosiaalinen yritys maksaa myös kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
Kompensaationa alentuneesta työkyvystä sosiaalinen yritys on kuitenkin oikeutettu saamaan palkkatukea työllistämiensa vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien palkkaukseen. Mikäli yritys hyväksytään työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin, saa se sosiaalisen yrityksen statuksen sekä oikeuden sosiaalisille yrityksille kohdennettuihin tukitoimiin.
Lisätietoja sosiaalisen yrityksen perustamisesta.

Lähteet:
Otavan iso tietosanakirja. 1963. Keuruu: kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino
Patentti-ja rekisterihallitus
Verohallinto
Sosiaalinen yritys

Lue myös kylien liiketoimintaa kehittäneestä Kylien Bisneskeissit -hankkeesta