Yhteistoiminnallinen oppiminen

Miksi oppimisessa olisi hyvä käyttää erilaisia menetelmiä?

Menetelmät perustuvat yhteistoiminnalliseen oppimiseen eli siihen, että jokainen on vastuussa oman oppimisensa lisäksi myös ryhmän tavoitteiden saavuttamisesta. Järjestöissä toimit erilaisissa ryhmissä ja olet saattanut huomata, kuinka vaikeaa ihmisten aktivointi välillä on. Kun osa vetäytyy vastuusta ja vain muutama kantaa kortensa kekoon, on syytä ottaa toiminnan periaatteeksi yhteistoiminnallinen oppiminen ja erilaiset osallistavat menetelmät.

Yhteistoiminnallinen oppiminen ei varsinaisesti ole opetusmenetelmä vaan lähetysmistapa, joka korostaa sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä. Sen periaatteita soveltamalla voit luoda omaan yhteisöösi keskustelevan ja kannustavan kulttuurin, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet:

1. “Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta”
• jokaisen panosta vaaditaan yhteisen tehtävän saavuttamiseksi
• jokaisella ryhmän jäsenellä on yksilöllinen tehtävä, joista muodostuu ryhmän yhteinen päämäärä

2. Avoin vuorovaikutus
• kuunnellaan kaikkien mielipiteet ja keskustellaan asioista
• kannustetaan ja tuetaan toisten oppimista

3. Yksilöllinen vastuu
• korostetaan ryhmän jäsenten henkilökohtaista vastuuta tavoitteiden saavuttamisessa
• oman tehtäväalueensa lisäksi jokaisen on opittava myös muiden tehtäväalueet

4. Ryhmän toiminnan ja oppimisen arviointi
• pohditaan ryhmän toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista
• opitaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta

5. Yhteistyötaitojen kehittäminen
• kehitetään sosiaalisia vuorovaikutustaitoja
• ovat osa ryhmän oppimistavoitteita

Käytännössä yhteistoiminnallinen oppiminen tarkoittaa työskentelyä pienissä ryhmissä. Ryhmät tulisi muodostaa niin, että niihin muodostuu hyvin erilaisia ihmisiä ja monipuolista osaamista. Jokainen ryhmäläinen saa oman tehtävänsä, jonka toteutumisesta on vastuussa. Lisäksi ryhmä huolehtii yhdessä yhteisen tehtävän saavuttamisesta. Ryhmätyötilan tulisi olla sellainen, että jokainen näkee toistensa kasvot (esimerkiksi pyöreät pöydät).

Jos ryhmän tavoitteet ovat pidemmän aikavälin tavoitteita, kannattaa ryhmän kokoontua tasaisin väliajoin arvioimaan, kuinka tehtävät edistyvät. Ryhmän tarkoitus on antaa kannustusta sekä tukea yksilötehtävän suorittamiseen. Ryhmässä opitaan yhdessä uutta sekä viedään ryhmän yhteistä tehtävää eteenpäin.

Soveltuu:
• lähestymistavaksi oppimiseen, suunnitteluun ja ongelmanratkaisuun
• vastuullistaa kaikki projektiin: vapaamatkustus vähenee

Lähteet:
Sahlberg, P. & Leppilampi, A. 1997. Yksinään vai yhteisvoimin. Yhdessäoppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsingin yliopisto. Vantaan täydennyskoulutuslaitos.